Avaluació Professorat

Data en la que vas fer l'activitat*
Valoració General
Marca la puntuació per cada ítem (1 gens adient i 5 molt adient)
1. El grup: composició, actitud i interès
Coneixement previ del grup sobre el tema del taller*
Interès en l’activitat*
Participació de l’alumnat*
Actitud de l’alumnat*
Utilitat
2. Acompliment dels objectius del taller i les dinàmiques
Distribució del temps durant la sessió*
Llenguatge comprensible i continguts apropiats al nivell/edat*
El material ha estat adequat a l’activitat*
Acompliment de les expectatives del taller*
Les situacions treballades han estat properes a la realitat de l’alumnat*
Seguirem treballant la temàtica a l’aula*
Satisfacció general amb l’activitat*
Organització
3. Acompliment dels objectius organitzatius
La gestió de la sol·licitud ha estat fàcil*
Puntualitat de la sessió*
L’atenció rebuda ha estat adequada*
Adjunteu fotografies de l’activitat
Maximum file size: 1 MB