Avaluació Alumnat

Data en la que vas fer l'activitat*
Data en la que vas fer l'activitat
Valoració General
Valoreu de 0 a 10 el grau de satisfacció amb l’activitat en què heu participat*
Utilitat
Indiqueu el grau d'acord amb els enunciats següents:
S’han acomplert les expectatives que tenia en relació amb l’activitat? *
Podré aplicar els coneixements adquirits? *
Talleristes
Valoreu de 0 a 10 el grau de satisfacció amb:
La manera en què s’ha explicat el contingut *
L’adequació del/de la tallerista als objectius de l’activitat *